• De scherpste prijzen
  • Ruim 20 jaar ervaring
  • Breed assortiment
  • Eigen studio
  • Snelle levertijden

Navigatie

Algemene voorwaarden

Inhoud

Art. 1:     Definities

Art. 2:     Algemeen

Art. 3:     Totstandkoming van overeenkomsten en wijzigingen in gegeven opdrachten

Art. 4:     Offertes, aanbiedingen

Art. 5:     Annulering

Art. 6:     Prijs

Art. 7:     Prijswijzigingen

Art. 8:     Betalingstermijn

Art. 9:     Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

Art. 10:   Termijn van levering

Art. 11:   Onderzoek bij aflevering

Art. 12:   Druk- of andere proeven

Art. 13:   Afwijkingen

Art. 14:   Auteursrechten

Art. 15:   Eigendom productiemiddelen, halffabricaten etc.

Art. 16:   Retentierecht, Eigendom opdrachtgever en pandrecht

Art. 17:   Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

Art. 18:   Overmacht gegeven opdrachten

Art. 19:   Aansprakelijkheid

Art. 20:   Toepasselijk recht en geschillen

Art. 21:   Depot

 

Artikel 1: Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden, De opdrachtgever zal zich ter zake van de opdracht nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer ter kennis heeft gebracht en de opdrachtnemer alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard. b. Opdrachtnemer: Diebels groep bv (waaronder www.expressgift.nl – www.budgetgift.nl – www.diebels.nl – www.budgetkerstpakketten.nl - www.budgetbidons.nl - www.budgetmokken.nl - www.budgetsnoep.nl - www.budgetoranjeartikelen - www.budgetusb.nl - www. budgetparaplu.nl - www.budgettas.nl - www.budgettextiel.nl - www.budgettas.nl -  www.stibbepromotionals.nl en eventuele overige websites die onder de Diebels groep bv vallen, die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht. c. Opdracht: elk verzoek tot het verrichten van werkzaamheden of tot het leveren van zaken, in welke vorm dan ook gedaan. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld onder d van dit artikel kunnen worden verricht. d. Werkzaamheden: het bedrukken en-of leveren van allerhande goederen en diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen. e. Daar waar in deze algemene voorwaarden, of tussen de leverancier en cliënt gesloten overeenkomst, wordt verwezen naar een internationaal gedefinieerd beding (bv: C.O.D., ex-works, C.I.F. etc.) dient een dergelijk beding te worden verstaan in de zin van de door de internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms 1990

 

Artikel 2: Algemeen

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn met uitsluiting van de algemene voorwaarden van opdrachtgever van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. 2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. Bij strijdigheid prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer. 3. Voor zover (onderdelen van) artikelen van deze voorwaarden nietig zouden zijn of vernietigd worden, gelden de overige (onderdelen van) artikelen onverkort.

 

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten en wijzigingen in gegeven opdrachten

1. Eerst op het moment dat de opdrachtnemer mondeling of schriftelijk heeft bevestigd de verleende opdracht te aanvaarden komt de overeenkomst tot stand en ontstaan uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen van partijen. 2. De opdrachtgever draagt het risico van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig ontvangen door de opdrachtnemer van zijn mededelingen. 3. Voor zover onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van de gegeven opdracht en de aanvaarding daarvan, zullen de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geacht worden te zijn geschied overeenkomstig de inhoud van de opdracht. 4. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht of in de aanvaarding daarvan uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of van de goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever wordt binnen een bekwame tijd op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden. 5. De opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan wijzigingen in de opdracht meewerken, indien en voor zover de inhoud van de door hem te leveren prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

 

Artikel 4: Offertes, aanbiedingen

1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever. 2. Aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. 3. Uitingen op de website van opdrachtnemer met betrekking tot te verkopen zaken gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en binden opdrachtnemer niet. 4. Offertes door de opdrachtnemer zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en vermogen daarbij alle van belang zijnde gegevens heeft verstrekt.

 

Artikel 5: Annulering

1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de opdrachtnemer geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. indien een order, tijdens het orderproces wordt geannuleerd is de opdrachtgever  verplicht een minimale vergoeding te betalen van 25% van de orderwaarde (excl. Btw) Als de werkelijke kosten hoger bedragen dan zal de verkoper aantonen welke werkelijke kosten door derden worden doorberekend en deze kosten 1 op 1 doorberekenen. 2. De opdrachtnemer heeft steeds het recht, zonder dat hiertoe enig ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst op te zeggen wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, of door hem surséance is aangevraagd, hij opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland verlegt alvorens naar genoegen van de opdrachtnemer zekerheid te hebben gesteld voor de voldoening van hetgeen terzake van de uitvoering van de opdracht reeds verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden, of indien hij middels beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij ten behoeve van de opdrachtnemer een naar diens oordeel genoegzame zekerheid wordt gesteld voor voldoening

van hetgeen terzake van de uitvoering van de opdracht verschuldigd en nog verschuldigd zal worden. 3. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven als bedoeld in artikel 14 is niet mogelijk.

 

Artikel 6: Prijs

1. Voor het formuleren van voorstellen en vervaardigen van offertes worden door de opdrachtnemer geen kosten berekend, tenzij voor de opstelling ervan specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat geval zal vooraf een opgave worden gegeven van de omvang van de werkzaamheden van de opdrachtnemer en van de daarmede gepaard gaande kosten die in rekening zullen worden gebracht. 2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen. 3. De prijs die de opdrachtnemer voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. 4. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.5. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend. 6. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een als redelijk beschouwd bedrag. 7. Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor de leverancier vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en normale werktijden. 8. Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft leverancier het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 9. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door de leverancier  verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden de leverancier niet. 10. Er kunnen door de opdrachtgever geen rechten worden ontleend aan eventueel foutief vermelde website prijzen. Opdrachtgever ontvangt altijd nog separaat ter goedkeuring een orderbevestiging met daarin de gecontroleerde prijzen, product- en drukomschrijvingen.

 

Artikel 7: Prijswijzigingen

1. De opdrachtnemer is gerechtigd zonder overleg met de opdrachtgever de overeengekomen prijs met een maximumoverschrijding van tien procent te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met de opdrachtgever, waarna tot een eventuele herziening van de opdracht kan worden besloten. 2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de opdrachtnemer tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs. 3. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. De opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt. 4. Indien de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer wordt opgeschort of beëindigd, heeft de opdrachtnemer recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

 

Artikel 8: Betalingstermijn

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen, in Nederlandse valuta, ten kantore van de opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door de opdrachtnemer aan te wijzen bank- of postbankrekening, waarbij als betaling slechts zal gelden de mededeling van de betreffende bankinstelling dat het factuurbedrag is bijgeschreven op de aangewezen rekening. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als evenbedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de opdrachtnemer is vereist. 2. De opdrachtnemer is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten. 3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van de opdrachtnemer zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de opdrachtnemer te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de opdrachtnemer daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van de opdrachtnemer tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. 4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. De opdrachtnemer is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen. 5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 500,--, onverminderd het recht van opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen, indien deze meer mochten bedragen. 6. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, kan de opdrachtnemer met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van iedere opdracht opschorten. 7. Betalingen aan de opdrachtnemer strekken in de eerste plaats tot delging van (buitengerechtelijke incasso) kosten en vervallen rente en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering (factuur). 8. De in de leden 4 en 5 genoemde verhogingen treden uitsluitend in de plaats van vergoeding van vertragingsschade. Naast deze vergoeding kan schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 9. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, Zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk verbonden ter zake van de nakoming Van de verplichtingen zoals in dit artikel weergegeven, dit ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

 

Artikel 9: Wijze van levering, eigendomsvoorbehoud

1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de opdrachtnemer zijn bedrijf uitoefent. 2. De opdrachtnemer is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren. 3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de opdrachtnemer te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van de opdrachtnemer bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen. 4. Iedere levering van zaken door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. 5. Opdrachtgever draagt in beginsel zelf zorg voor het vervoer van de vervaardigde zaken. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de opdrachtnemer door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt. 6. De opdrachtnemer is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 10: Termijn van levering

1. Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem, na het geven van een redelijk termijn tot leveren, in gebreke heeft gesteld. 2. De binding van de opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid 1 van artikel 11 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud de opdrachtnemer in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit. 3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van de opdrachtnemer, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2 van artikel 7 en door het inachtnemen van het bepaalde in lid 1 van artikel 12 en de leden 1 en 2 van artikel 18 van deze leveringsvoorwaarden. 4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 8 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de opdrachtnemer nodig is. De opdrachtnemer is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de opdrachtnemer de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. 5. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 6. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: 6-1. de dag van totstandkoming van de overeenkomst. 6-2. de dag van ontvangst door de leverancier van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke. 6-3. de dag van ontvangst door de leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst door cliënt eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. 7. Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is leverancier gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan cliënt te betalen. 8. Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van leverancier of van haar leveranciers. 9. Leverancier behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van cliënt c.q. samengestelde produkten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren. 10. Het in gedeelten zenden van goederen door leverancier is, na goed overleg vooraf, toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is. 11. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door leverancier opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting, importverplichtingen of andere belastingen, heffingen of verplichtingen en exclusief de kosten van lading en lossing, transport en verzekering. 12. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af magazijn plaatsvinden in welk geval de zaken worden geacht door leverancier te zijn geleverd en door cliënt te zijn aanvaard zodra de zaken aan cliënt aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen. 13. Indien leverancier aan cliënt monsters ter beschikking stelt is cliënt gehouden de monsters te betalen conform de monster voorwaarden zoals vermeld op de websites, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat de monsters voor rekening van de opdrachtnemer worden  toegezonden. 14. Indien leverancier een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

 

Artikel 11: Onderzoek bij aflevering

1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de opdrachtnemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de opdrachtnemer er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering. 3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen. 4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van de opdrachtnemer voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is. 5. De prestatie van de opdrachtnemer geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen. 6. Kennisgeving van ondeugdelijkheden en onderzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 7. In geval van een ondeugdelijke prestatie heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van de prestatie, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. 8. Gereclameerde zaken dienen slechts geretourneerd te worden wanneer opdrachtnemer daarmee schriftelijk akkoord gaat. De kosten en het risico verbonden aan het franco verzenden van de goederen op het door opdrachtnemer aangewezen adres en het opnieuw verzenden aan wederpartij, zijn voor wederpartij.

 

Artikel 12: Druk- of andere proeven

1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de opdrachtnemer ontvangen druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de opdrachtnemer terug te zenden. 2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de opdrachtnemer de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. 3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. 4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen. 5.Ingeval de leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van cliënt bewerkte c.q. samengestelde produkten is cliënt verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit. 6. De leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan cliënt te zenden indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door cliënt is bedongen. In dat geval verplicht de leverancier zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan cliënt, welke drukproef geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen schriftelijk op de drukproef is gereageerd.

 

Artikel 13: Afwijkingen

1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. 2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft. 3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. 4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: – oplage tot 20.000 eenheden: 10% – oplage van 20.000 en meer: 5% 5. Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht, respectievelijk verrekend. 6. Afwijkingen in de door de opdrachtnemer gebruikte materialen en halffabricaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabricaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de opdrachtnemer ter inzage. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

 

Artikel 14: Auteursrechten

1. De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken. 2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de opdrachtnemer bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de opdrachtnemer door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de opdrachtnemer de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. 3. Alle bij de uitvoering van de opdracht tot stand gekomen zaken en werken worden geacht in hun geheel en uitsluitend volgens de inzichten van de opdrachtnemer tot stand te zijn gekomen. De opdrachtnemer is derhalve uitsluitend rechthebbende op ieder auteursrecht dat ontstaat op alle bij uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken en werken, alsmede op de in de opdracht bedoelde eindproducten. Het in de vorige twee volzinnen bepaalde geldt ook indien de desbetreffende werkzaamheden of zaken als afzonderlijke post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de opdrachtnemer steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken. 4. Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot van de opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte werkwijzen, adviezen etc. zullen en blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en in uitsluitende eigendom aan de opdrachtnemer toebehoren, één en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de opdrachtgever zelf of bij van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. 5. De door de opdrachtnemer volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de opdrachtnemer bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd. 6. De opdrachtgever verkrijgt na levering door de opdrachtnemer het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces. 7. Bij overtreding van het in lid 3 gestelde verbeurt de opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete van € 500,-- per dag dat de overtreding duurt, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, en onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding door de opdrachtgever van alle voor de opdrachtnemer daaruit voortvloeiende schade.

 

Artikel 15: Eigendom productiemiddelen, halffabricaten etc.

1. Alle door de opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken, zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen blijven in eigendom toebehoren aan de opdrachtnemer, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. 2. De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven. 3. De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken, evenals resten, zoals snijafval etc. van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de opdrachtnemer zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de opdrachtnemer instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

 

Artikel 16: Retentierecht,

Eigendom opdrachtgever en pandrecht 1. De opdrachtnemer zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder. 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten. 3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan de opdrachtnemer van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door de opdrachtnemer worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever de opdrachtnemer op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken. 4. Het volledige eigendomsrecht op door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde zaken blijft onvoorwaardelijk bij de opdrachtnemer, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer die voortvloeien uit de opdracht, heeft voldaan. Tot dit moment zal de opdrachtgever geen enkele daad van beschikking over genoemde zaken stellen. 5. De opdrachtgever verleent de opdrachtnemer pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met de opdrachtnemer door hem in de macht van de opdrachtnemer worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen. 6. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle aanspraken van derden verband houdende met de beschadiging of het teloorgaan van de in de voorgaande leden bedoelde zaken en/of gegevens.

 

Artikel 17: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

1. Indien de opdrachtgever met de opdrachtnemer is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van de opdrachtnemer vragen. Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet heeft de opdrachtnemer, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, het recht de opdracht terug te geven. 2. De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van de opdrachtnemer vragen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de opdrachtnemer een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door de opdrachtnemer houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen. 3. De opdrachtnemer is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken. 4. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor de opdrachtnemer onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan de opdrachtnemer getoonde monster en de later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten. 5. De opdrachtnemer staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen. 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de opdrachtnemer noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder. 7. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen. 8. De opdrachtnemer is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten te beschikken als waren deze zijn eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van de opdrachtnemer gehoudende ongebruikte materialen en producten alsmede de evenbedoelde resten bij de opdrachtnemer af te halen.

 

Artikel 18: Overmacht

1. Tekortkomingen van de opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen. In die situatie is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten, zonder dat wederpartij en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd. Daaronder worden mede begrepen, doch niet uitsluitend: bedrijfsstoringen bij opdrachtnemer, stakingen bij opdrachtnemer, haar leveranciers of transporteurs, storingen, waaronder filevorming ongeacht de oorzaak, overheidsmaatregelen, het achterwege blijven van of vertraging bij leveringen aan opdrachtnemer, brand, waterschade, storingen in de levering van energie dan wel storingen in communicatiemiddelen, storingen in hard- en software en vernieling aan eigendommen van opdrachtnemer, in- of uitvoerbelemmeringen, alsmede diefstal. 3. Tekortkomingen van de opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties  van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, nietlevering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen. 4. De opdrachtgever heeft, in geval van een situatie als in lid 1, 2 of 3 zich voordoet, niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, noch ontstaat in die gevallen voor de opdrachtnemer een verplichting tot vergoeding van enige schade.

 

Artikel 19: Aansprakelijkheid

1. Voor alle directe en indirecte schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat dit niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren onder de desbetreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale bedrijfsvoering niet was voorgevallen. 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag waarvoor de door de opdrachtgever verleende opdracht door de opdrachtnemer is aanvaard en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. 3. De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken. 4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. 5. De opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever. 6. De opdrachtnemer is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door de opdrachtnemer te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever de opdrachtnemer niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen. 7. Het recht op vergoeding van schade vervalt indien daarop niet binnen 14 dagen nadat opdrachtgever met het ontstaan van de schade bekend is geworden, althans redelijkerwijs bekend kon zijn, schriftelijk door opdrachtgever beroep is gedaan. Indien deze termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop de schade respectievelijk het in kennis stellen van de opdrachtnemer voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is. 8. Indien de opdrachtnemer ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en de opdrachtnemer alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

 

Artikel 20: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten en op daaruit voortspruitende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gedaan, respectievelijk gegeven, gesloten en uitgevoerd. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 2. Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart dat dit het geval is. 3. Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Zutphen, tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort, in welke gevallen uitsluitend de kantonrechter te Zutphen bevoegd is.

 

Artikel 21: Depot

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 08095096,alsmede te raadplegen en te downloaden van de websites; www.expressgift.nl – www.budgetgift.nl – www.diebels.nl – www.budgetkerstpakketten.nl - www.budgetbidons.nl - www.budgetmokken.nl - www.budgetsnoep.nl - www.budgetoranjeartikelen - www.budgetusb.nl - www. budgetparaplu.nl - www.budgettas.nl - www.budgettextiel.nl - www.budgettas.nl -  www.stibbepromotionals.nl

Op onze website maken wij, en derde partijen, gebruik van cookies. Dit, om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken en om inzicht te verkrijgen in het

bezoekersgedrag op onze website. Door verder te klikken op onze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies zoals omschreven op onze uitleg pagina.